logo
Czwartek, 09 kwietnia 2020 r.
imieniny:
Marii, Dymitra, Wadima, Heliodora, Gaucheriusza – wyślij kartkę
Szukaj w


Facebook
 
o. Józef Augustyn SJ
Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe
Wydawnictwo WAM


(C) Wydawnictwo WAM, 2002
31-501 Kraków, ul. Kopernika 26

format: 145x200 mm
stron: 266
ISBN: 83-7097-972-6
cena: 29 zł


 

Spis treści

Jan Paweł II, Troska o formację seminaryjną
Słowo do Czytelnika
Wprowadzenie

Rozdział I - Podstawy ludzkie i duchowe formacji do celibatu

1. Formacja ludzka
A. Formacja ludzka fundamentem formacji kapłańskiej
B. Umiłowanie prawdy o człowieku
C. Kształtowanie prawego sumienia
D. Troska o dojrzałość uczuciową
E. Pokonanie własnych lęków
F. Zdolność do utrzymywania więzi z innymi
G. Wychowanie do wolności
H. Trud dojrzewania do wolności

2. Dynamika formacji duchowej
A. Całościowa wizja formacji duchowej
B. Doświadczenie duchowe podstawą tożsamości kapłańskiej
C. Doświadczenie Boga jako "Dawcy życia"
D. Doświadczenie grzechu i przebaczenia
E. Sakrament pojednania w formacji seminaryjnej
F. Rozwijanie osobowej więzi z Chrystusem

3. Rola modlitwy w formacji seminaryjnejA. Modlitwa osobista oparta na słowie Bożym
B. Kapłan nauczycielem modlitwy
C. Rola milczenia w wychowaniu seminaryjnym
D. Eucharystia w formacji duchowej

4. Integralne rozeznawanie powołania kapłańskiego
A. Rozeznanie sfery ludzkiej
B. Rozeznanie postawy lękowej
C. Rozeznanie życia duchowego
D. Złożoność "jednej decyzji"
E. Rozeznanie powołania do celibatu
F. Rozeznanie powołania do posłuszeństwa
G. Rozeznanie powołania do życia wspólnotowego
H. Ostateczna decyzja

Rozdział II - Czystość i celibat kapłański a wychowanie do miłości

1. Powołanie do kapłaństwa a powołanie do celibatu
A. Małżeństwo i rodzina a powołanie do celibatu   
B. Tradycja i wola Kościoła łacińskiego
C. Szansa "większej miłości" w celibacie
D. Potrzeba wychowania do czystości i do celibatu
E. Potrzeba głębszej integracji uczuciowej i seksualnej
F. Pełna ufności modlitwa o łaskę wierności

2. Wychowanie seksualne a wychowanie do czystości i do celibatu    
A. Kształtowanie własnej seksualności w środowisku rodzinnym
B. Oddziaływanie środowiska pozarodzinnego
C. Pozytywne spojrzenie na seksualność
D. Seksualność jako zadanie
E. Wychowanie do czystości
F. Trzy świadectwa
G. Wychowanie do wstydliwości
H. Niebezpieczeństwo represji
I. W najtrudniejszych problemach

3. Teologia celibatu
A. Teologia ciała
a. W ogrodzie Eden   
b. "A Słowo stało się ciałem"   
c. Potrzeba wolności wobec ciała   
d. "Ja jestem chlebem żywym"   
B. Chrystologiczny wymiar celibatu   
C. Maryjny wymiar celibatu kapłańskiego   
D. Eklezjalny charakter celibatu   
E. Eschatologiczny charakter celibatu kapłańskiego   

4. Wychowanie do dojrzałych relacji z kobietą   
A. Świadomość zobowiązań wynikających z powołania do celibatu   
B. Równość i braterstwo płci   
C. Obraz kobiety jako siostry i matki   
D. Kontakt z rodziną   

5. Wychowanie do ojcostwa duchowego   
A. Kryzys ojcostwa   
B. Nowe wyzwania   
C. Analiza relacji z rodzicami   
D. "Opuszcza ojca i matkę"   
E. Być synem, aby stać się ojcem   
F. Duchowe ojcostwo kapłanów   
G. Ojcowska bezinteresowność   
H. Wychowanie do ojcostwa duchowego   

Rozdział III - Trudności na drodze do celibatu   

1. Problemy w relacjach z kobietami   
A. Wstąpienie do seminarium   
B. Przejrzystość w relacjach z kobietami   
C. Czy przyjaźń alumna z kobietą jest możliwa?   
D. W sytuacji zakochania   
E. Ponownie na rozstaju dróg powołania   
F. W sytuacji uwikłania   

2. Problemy autoerotyczne   
A. Rozeznanie problemu zachowań autoerotycznych   
a. Wiek osoby   
b. Stopień oddramatyzowania problemu   
c. Źródła napięć seksualnych   
d. Relacje emocjonalne z bliźnimi   
e. Stosunek do siebie samego   
f. Osobista historia seksualna   
g. Zaangażowanie we własny rozwój ludzki i duchowy   
h. Stopień zaangażowania we własne powołanie   
B. Dokumenty Stolicy Apostolskiej   
a. Przedsoborowe instrukcje Stolicy Apostolskiej   
b. "Wskazania wychowawcze dla formacji do celibatu kapłańskiego"   
c. Porównanie dokumentów   
C. Określenie słusznego osądu moralnej odpowiedzialności   
D. Zdatność do realizowania powołania kapłańskiego i małżeńskiego    

3. Problemy homoseksualne   
A. Pojęcie homoseksualizmu   
B. Indywidualne rozeznanie każdego przypadku   
C. Przyczyny homoseksualizmu   
D. Pomoc terapeutyczna i duchowa   
a. Ważniejsze elementy terapii   
b. Rola terapeuty   
c. Czy wyleczenie homoseksualizmu jest możliwe?   
d. Prawidłowo ukształtowane sumienie   
E. Skłonności homoseksualne a zdatność do małżeństwa   
F. Skłonności homoseksualne a zdatność do kapłaństwa   
G. Indywidualne rozeznanie zdatności do kapłaństwa   
a. "Zewnętrzne" lęki homoseksualne   
b. Głębsze lęki homoseksualne   
c. Pojedyncze doświadczenia przed seminarium   
d. Rzeczywiste głębokie skłonności   
e. Rzeczywiste skłonności połączone z praktyką   
f. Doświadczenia w trakcie trwania seminarium   
H. Potrzeba wielkiego poczucia odpowiedzialności   
I. Jasne postawienie problemu   

Rozdział IV - Pomoc wychowawcza w twórczym przeżywaniu celibatu    

1. Zaangażowanie alumnów i wychowawców   
A. Zaangażowanie w pełniejszą formę miłości   
B. Doskonalenie daru miłości z dnia na dzień   
C. Modlitwa zasadniczym środkiem w rozwoju czystej miłości   
D. Potrzeba ascezy   
E. Wewnętrzna samotność
F. Życie wspólnotowe
G. Przyjaźń i jej znaczenie w celibacie i w małżeństwie
H. Ojcostwo przełożonych

2. Jak pomagać młodym w wychowaniu do miłości w celibacie i w małżeństwie?
A. Postawa wychowawcy
B. Integralne rozwiązywanie problemów
C. Ukazywanie symbolizmu zachowań seksualnych
D. Znajomość praw psychologicznych
E. Pomoc w dojrzewaniu osobowym
F. Wyczucie i delikatność

3. Rola kierownictwa duchowego
A. Zachęta Kościoła
B. Potrzeba ojcowskiej pomocy
C. Niewłaściwe wyznania
D. Zdobycie zaufania alumnów
E. Regularne rozmowy w ramach kierownictwa duchowego
F. Obraz nieskończonej miłości Boga
G. Kierownictwo duchowe a pomoc terapeutyczna
a. Pomoc terapeutyczna przyjęta w wolności
b. Lojalność wobec alumna
c. Zezwolenie przełożonych
d. Rzeczywista potrzeba pomocy terapeutycznej
e. Terapia pomocą w kierownictwie duchowym
H. Struktury formacyjne a indywidualne towarzyszenie alumnom
I. Potrzeba kierownictwa duchowego w formacji małżeństw i rodzin
a. Kierownictwo kandydatów do małżeństwa
b. Potrzeba kierownictwa duchowego w małżeńskim kryzysie

Zakończenie; Literatura; Wykaz skrótów

 
 Pełna wersja katolik.pl