logo
Czwartek, 06 sierpnia 2020 r.
imieniny:

Jakuba, Sławy, Wincentego – wyślij kartkę

Szukaj w


Czwartek, 6 sierpnia 2020
XVIII tydzień Okresu Zwykłego, II tydzień psałterza 


Święto Przemienienia Pańskiego

Czytania liturgiczne
Czwartek. Święto Przemienienia Pańskiego

Stary lekcjonarz: Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 97, 1-2. 5-6. 9 (R.: por. 1a i 9a); 2 P 1, 16-19; Mt 17, 5c; Mt 17, 1-9;
 
[biały kolor szat]
 
 
PIERWSZE CZYTANIE  (Dn 7,9-10.13-14)
Wieczne panowanie Syna Człowieczego
Czytanie z Księgi proroka Daniela.
Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.
Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 97,1-2.5-6.9)

Refren: Pan wywyższony króluje nad ziemią.

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, *
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Ponad całą ziemię *
Tyś bowiem wywyższony
i nieskończenie wyższy *
ponad wszystkich bogów.


DRUGIE CZYTANIE  (2 P 1,16-19)
Naoczni świadkowie wielkości Jezusa

Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła.

Najmilsi:
Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości.
Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.
Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 17,5c)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie!

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 17,1-9)
Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

Oto słowo Pańskie.
 
wczoraj
dziś
jutro
Refleksja katolika

Spotkanie z Bogiem – Coś Niesamowitego!


Jezus zawsze towarzyszy swoim uczniom. Zazwyczaj dyskretnie, bo przecież znali już Go dobrze, jak się im wydawało, jakiś czas…


Tak jak oni, trzeba Mu pozwolić na takie spotkanie, w którym zechcemy na Niego patrzeć i Go słuchać. Pośród którego zechcemy usłyszeć Ojcowskie, pełne miłości i zaufania wyznanie: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” (por. Mt 17,1-9; 2 P 1,16-19; Dn 7,9-10.13-14).


„Pan króluje, wesel się ziemio!
(Ps 97,1a)

 

Anna-Irena, Kraków
czytelny@poczta.fm

 

 

***

Człowiek pyta:

Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz?
J 6:30


***

 

Kazanie Anastazego Synaity, biskupa, w święto Przemienienia Pańskiego 
Dobrze nam tu być 
 

 

Jezus objawił uczniom tę tajemnicę na górze Tabor. Gdy wędrował wraz z nimi, uczył o królestwie i o swoim powtórnym przyjściu w chwale. Oni jednak, jak się zdaje, nie dowierzali temu, co mówił im o królestwie. Aby więc przyjęli ową naukę całym sercem, aby wydarzenia obecne pomogły im uwierzyć w przyszłe, Jezus okazał cudownie swe Bóstwo na górze Tabor jako zapowiedź i obraz królestwa Bożego. To tak jak gdyby mówił: "Aby upływający czas oczekiwania nie stał się przyczyną waszego niedowiarstwa, już teraz, w tej chwili «zaprawdę, mówię wam, że niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego» w chwale swojego Ojca".

Wykazując, że Chrystus mógł dokonać wszystkiego, co zechciał, ewangelista dodaje: "Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak śnieg. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim". 
 
Oto są Boże cuda dzisiejszej uroczystości, oto zbawienne misterium dokonane dzisiaj dla nas na górze; gromadzi nas razem śmierć i uwielbienie Chrystusa. Abyśmy więc wraz z wybranymi spośród natchnionych przez Boga uczniów mogli wniknąć w głębię owych niewyrażalnych świętych misteriów, wsłuchajmy się w święty głos Boży, który z wysoka, ze szczytu góry, ustawicznie przyzywa nas do siebie. 
 
Ku owej górze trzeba nam zatem podążać - odważę się powiedzieć - jak Jezus, który tam w niebie jest poprzednikiem naszym i wodzem. Wraz z Nim zajaśniejemy blaskiem, na który patrzeć potrafią jedynie oczy ducha. Odnowieni na duszy, upodobnieni do Jego obrazu, jako uczestnicy Bożej natury będziemy przysposobieni do życia wiecznego. 
 
Biegnijmy tam ufni i radośni: wejdźmy w obłok podobnie jak Mojżesz i Eliasz, podobnie jak Jakub i Jan. Bądźmy jak Piotr, pochłonięci oglądaniem i kontemplacją Boga, przemienieni chwalebnym Przemienieniem, oddaleni od świata, oderwani od ziemi. Porzućmy ciało, pozostawmy stworzenia i zwróćmy się ku Stwórcy, do którego Piotr mówił w zachwycie: "Panie, dobrze nam tu być". 
 
Bez wątpienia, Piotrze, rzeczywiście "dobrze nam tu być" z Jezusem i na zawsze tu pozostać. Cóż bardziej szczęśliwego, cóż wznioślejszego, cóż wspanialszego, jak być z Bogiem, do Niego się upodabniać i trwać w Jego światłości? Oto każdy z nas mając Boga w swoim sercu, przemieniony na obraz Boży, niechaj zawoła z radością: "Dobrze nam tu być", gdzie wszystko wypełnione jest światłem, gdzie panuje szczęście, radość i wesele, gdzie wszystko w naszym sercu jest pokojem, pogodą i słodyczą, gdzie ogląda się Boga (Chrystusa), gdzie On sam wraz z Ojcem gotuje dla siebie mieszkanie i przychodząc mówi: "Dzisiaj domowi temu stało się zbawienie"; gdzie wraz z Chrystusem znajdują się i gromadzą skarby dóbr wiecznych, gdzie jakby w zwierciadle ukazują się pierwociny i obrazy przyszłych wieków. 
wczoraj
dziś
jutro
Komentarz liturgiczny

Bliskość rodzi się ze słuchania

Jezus przemienia się wobec trzech wybranych apostołów, ukazując im blask swojego Bóstwa. Ojciec zaś potwierdza tożsamość Jezusa i zaprasza uczniów, aby Go słuchali. Apostołom jest tak dobrze przy Jezusie, że chcą zatrzymać tę chwilę. Piotr deklaruje, że postawi dla nich namioty. Jezusowi jednak chodzi o coś innego. Pragnie, aby uczniowie wzmocnieni tym doświadczeniem umieli przeżywać trudy codzienności po zejściu z Góry Przemienienia. Aby doświadczenie Jego bliskości odżywało w ich sercach za każdym razem, kiedy odważą się Go słuchać. Abyśmy także my, kiedy zaczynamy słuchać Jezusa, doświadczali Jego obecności i odkrywali Jego nieskończone piękno.
 
Jezu, Ty jesteś umiłowanym Synem Bożym, jedynie Ciebie pragnę słuchać.
 

Rozważania pochodzą z książki
 
s. Anna Maria Pudełko
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
wczoraj
dziś
jutro
Refleksja maryjna

Macierzyństwo Maryi jest powszechne
 

Maryja, która od początku bez zastrzeżeń ofiarowała się cała dziełu Syna, nie mogła nie przelać na Kościół, od jego początków, tego macierzyńskiego daru.

Po odejściu Syna, Jej macierzyństwo trwało w Kościele w formie matczynego pośrednictwa: wstawiając się za wszystkimi swoimi dziećmi, Matka współpracuje w dziele zbawienia Syna Odkupiciela świata. W efekcie Sobór naucza: "Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustająco aż po ostateczne ukoronowanie wszystkich wybranych".

Wraz z odkupicielską śmiercią Syna matczyne pośrednictwo służebnicy Pana osiągnęło wymiar uniwersalny, ponieważ dzieło odkupienia obejmuje wszystkich ludzi.

Jan Paweł II
 

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
Co byś uczynił i czuł, gdybyś widział swego najukochańszego brata lub ojca skazanego za ciebie na najokrutniejszą śmierć i gdybyś go widział, jak umiera wśród najstraszliwszych bólów? Popatrz, oto nie tylko twój brat lub ojciec, lecz nawet twój Stwórca, Pan i Bóg, umiera wśród największych bólów za ciebie!

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918),
Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek
 
Modlitwa na dziś
Boże, który przez chwalebne przemienienie swego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary w obecności ojców i cudownie przepowiedziałeś adopcję synów, pomóż nam, twoim sługom, wysłuchać słów twego ukochanego Syna, abyśmy mogli stać się współdziedzicami Twego królestwa.
AmenPatron Dnia


 

Przemienienie Pańskie
 

Podczas pobytu w Galilei, na rok przed Swoją Męką, Jezus objawił Swoją Boską chwałę trzem uczniom, tym samym, którzy byli świadkami jego modlitwy w Ogrodzie Oliwnym: Piotrowi, Jakubowi i Janowi. Zaprowadził ich na szczyt góry Tabor i tam przemienił się wobec nich. Widzieli oni także Mojżesza i Eliasza rozmawiających z Jezusem. Trzeba było aby ci, którzy wkrótce będą świadkami poniżenia Jezusa w Getsemani, zobaczyli Go opromienionego blaskiem Jego boskości i wzmocnili się Jego chwałą.

jutro: św. Sykstusa II, św. Kajetana, bł. Edmunda Bojanowskiego

wczoraj
dziś
jutro